Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( “zákon o ochrane osobných údajov”).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Sme spoločnosť VOLUME s.r.o., IČO 52 031 071, so sídlom Kubranská 350/55, Trenčín 911 01,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín pod spisovou značkou 37296/R

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje
spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí
nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami,
môžete nás kontaktovať e-mailom na volume@volumeband.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
naplnenie týchto účelov):

  •  poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa
    nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovaru.)
  •  vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje)
    nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
    evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na
stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti
webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem
správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové
stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.
Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.
Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované
prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v
Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,
ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím stranám:

  • Doručenie tovaru: Pri objednávke tovaru z nášho e-shopu poskytujete vaše údaje. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať.  Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z
týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: volume@volumeband.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 10
dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek
svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a
zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných
údajov alebo účelov spracovania.

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme /
pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme
všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových
spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 90 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať
vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás
budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo
urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že všetky osoby, ktoré budú spracovávať
Vaše osobné údaje, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o
bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných
údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho
súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.